--> -->

For erhverv, boligforeninger og private

​Bestil dit tilbud på ☎ 48 242 240

Betalingsbetingelser

Salgs- & Leveringsbetingelser​​

Gældende pr. 1/1-2020.

Skal vi ringe dig op?

Alt du skal gøre er, at udfylde dit navn og telefonnummer. Herefter kontakter vi dig hurtigst muligt.

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

1. Gyldighed.

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Priser.

Alle priser er eksklusive moms samt eventuel statsafgift og er afgivet med forbehold for ændringer i offentlige afgifter, materiale- og lønudgifter, valutariske og øvrige handelsforhold. For varer solgt monteret forudsættes, at montagearbejdet kan udføres indenfor normal arbejdstid. Ønskes montagearbejdet udført udenfor normal arbejdstid, betaler køber udover gældende normaltakster de herved påførte ekstraomkostninger til arbejdsløn, rejseomkostninger og eventuelle diæter efter de til enhver gældende takster.

3. Produktinformation.

Produktdata i tilbud, prospekter og på tegninger og lignende er kun retningsgivende og er ikke bindende for Gorrissen EL ApS.

4. Ordre og tilbud.

Rettighederne til ordren pålægges Gorrissen EL ApS ved accept af ordren. Ved tilbud gælder følgende. Køber har accepteret tilbud når dette adviseres om accept enten skriftligt eller mundtligt.

5. Levering og forsendelse.

Levering af varer sker ab lager, med forsendelse for købers risiko, da Gorrissen EL ApS ikke tegner transportforsikring. Erstatningskrav som følge af manglende eller forsinket levering forårsaget af transportøren kan ikke rejses imod Gorrissen EL ApS.

6. Montering.

Leverancer inkl. montage omfatter de standardkomponenter der er nødvendige for montagens udførelse. Køber sørger for fri arbejdsplads i aftalt omfang før montagen. Foranliggende arbejder og leverancer, nødvendige for montagen, herunder efter reparationer på f.eks. bygninger sker for købers regning og risiko. Risikoovergang sker ved aftalt leveringstermin, og køber må for egen regning sørge for betryggende opbevaring samt nødvendig forsikring. Såfremt hele leverancen eller dele heraf tages i brug – herunder driftsmæssig ibrugtagning – af køber før afleveringsforretning er afholdt, overgår ansvaret for drift og vedligehold af de ibrugtagende dele til køber, ligesom afhjælpningspligten for disse dele regnes som om aflevering havde fundet sted.

Køber anses for at have overtaget leverancen, når afleveringsforretning har været afholdt. Afleveringsforretning finder senest sted ved normal idriftsætning. Kan eller vil køber ikke overtage leverancen til aftalt leveringstermin, anses køber for at have overtaget leverancen i kontraktmæssig stand, hvis denne udebliver fra skriftlig indkaldt afleveringsforretning.

7. Ejendomsforbehold.

Leverancen forbliver Gorrissen EL ApS ejendom, indtil hele købesummen er betalt.

8. Betaling.

Ved ordrer på kr. 25.000,- og derover betales 30% ved ordreafgivelse, 40% med forfald på aftalt leveringstermin, og resten ved levering med betaling netto 8 dage.

Ved levering af materialer på over 10.000,- betales leverings summen ved modtagelse. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som Gorrissen El ApS ikke har anerkendt.

8. Betaling.

Ved ordrer på kr. 25.000,- og derover betales 30% ved ordreafgivelse, 40% med forfald på aftalt leveringstermin, og resten ved levering med betaling netto 8 dage.

Ved levering af materialer på over 10.000,- betales leverings summen ved modtagelse.

Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som Gorrissen El ApS ikke har anerkendt.

9. Reklamation.

Reklamationer over manko eller andre synlige fejl og mangler skal ske inden 8 dage fra leverancens modtagelse. I modsat fald er køber afskåret fra at gøre fejlen eller manglen gældende.

10. Ansvar for og afhjælpning af fejl og mangler.

Varer eller leveret software herunder programmel, der inden for 12 måneder fra leveringen måtte vise sig at være behæftet med tilregnelige fejl eller mangler, og som umiddelbart efter konstatering heraf og inden nævnte frists udløb indsendes franko til vor adresse, erstattes således, at Gorrissen El ApS efter eget valg reparerer eller ombytter det indsendte eller refunderer den erlagte betaling. Hvis leverancen ikke kan indsendes, foretages reparation på stedet. Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse hermed betales af køber. Bortset fra pligten til at afhjælpeovennævnte fejl og mangler har Gorrissen EL ApS intet ansvar for købers tab som følge af sådanne fejl og mangler. Gorrissen EL ApS hæfter således aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

11. Produktansvar.

Køberen skal holde Gorrissen EL ApS skadesløs i den udstrækning, Gorrissen EL ApS pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Gorrissen EL ApS jf. nedenstående ikke er ansvarlig for overfor køberen. Gorrissen EL ApS er ikke ansvarlig for skade forvoldt af Leverancen efter overtagelsen, på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i købers besiddelse og/eller på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af leverancen forårsager. I intet tilfælde er Gorrissen EL ApS ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

Ved tab eller beskadigelse af databærere omfatter Gorrissen EL ApS’s erstatningspligt ikke udgifter til genskabelse af ødelagte data. Gorrissen EL ApS’s ansvar som følge af tingskade, herunder skade på fast ejendom, er begrænset til 0,5 mio. kr. Gorrissen EL ApS og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller tab, som påstås forårsaget af leverancen.

12. Ejendomsret.

Tegninger, beskrivelser, modeller og lignende, som er udleveret i forbindelse med tilbud forbliver Gorrissen EL ApS’s ejendom. Sådant materiale må ikke i nogen henseende misbruges eller videregives til tredjemand, og skal tilbageleveres til Gorrissen EL ApS’s såfremt tilbuddet ikke accepteres. Leverer Gorrissen EL ApS software, herunder programmel og knowhow, bevarer Gorrissen EL ApS alle rettigheder over sine ideer og over det materiale Gorrissen EL ApS har udarbejdet. Køberen er alene i det omfang det er aftalt eller forudsat, berettiget til at anvende det materiale som Gorrissen EL ApS har udarbejdet, og materialet må ikke overdrages til andre uden aftale herom.

13. Lovvalg.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale og alt som har sammenhæng hermed, skal afgøres efter Dansk ret efter Gorrissen EL ApS’s valg, enten efter ”Regler for behandling af sager for den Almindelige Voldgiftsret i Danmark” eller ved Sø- og Handelsretten i København.​​

Gældende ved al handel mellem køber og Gorrissen EL ApS hvis andet ikke er skriftligt aftalt.​​

Hvorfor vælge Gorrissen EL A/S ?

30

Års erfaring

Vi har mere end 25 års erfaring som autoriseret el-installatør.

24/7

Vi har døgnåben 

Ved akut behov, kan du altid ringe til os på 48 242 240.

100%

Udtalelser fra vores kunder

"Rigtig god service"

Rigtig god service.
​Kan varmt anbefale firmaet.​ 

Søren Jespersen

"Dygtige folk"

Tak for godt arbejde, og en fin vejledning. Dygtige folk, tak!.

Steffen Mehlbye

"Et pænt stykke arbejde"

Tak for et rigtig pænt stykke arbejde at i har udført. Prisen var også god.

Grethe Steffensen